NANOFER STAR

Nový, na vzduchu stály prášek nanoželeza, obsahující povrchově modifikované částice Fe(0). Skladování, přeprava a zpracování tohoto produktu jsou snadnější ve srovnání s NANOFERem 25P, nanoprášek si při tom stále zachovává schopnost účinně redukovat znečisťující látky.
Výhody na vzduchu stabilního prášku

Výhody na vzduchu stabilního prášku

  • Stabilizace tenkou anorganickou povrchovou vrstvou chrání nanoželezo před rychlou oxidací vzdušným kyslíkem (odbourání samozápalnosti, snížení nákladů na dopravu a balení ve srovnání s NANOFER 25P).
  • I přes povrchovou stabilizaci vysoká účinnost při působení ve vodě.
  • 80% úspora nákladů na dopravu: ve srovnání s vodnou suspenzí je přepravováno pouze 20 % hmotnosti (suspenzi tvoří 20 % nanočástic a 80 % vody).
  • Prakticky neomezená doba živostnosti v neotevřeném balení.
  • Volitelná modifikace pomocí CMC zlepšuje migrační vlastnosti produktu
Reference a články
Distribuce a skladování
Ke stažení
Kontaminanty
Reference a články
Všechny reference k produktu

Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes and Ethanes
Amongst all of the reducing agents that can be used in environmental remediation, zero valent iron (ZVI) is one of the most common due to its environmental acceptance, high reaction rate, good availability, and long-term stability. Moreover, ZVI mobility, stability and reactivity can be enhanced by the application of a DC electric current, ie electrokinetics (EK). In the study, six various slurries containing different ZVI were tested for their efficacy for chlorinated ethenes and ethanes degradation. Nano-scale zero valent iron STAR had the highest reaction rates compare to the other ZVI tested.
Distribuce a skladování
nanofer_star_pack-1.pngDostupnost produktu: Produkt je skladem v množství v řádu tun pro okamžité zaslání.

NANOFER STAR je převážen a skladován v plechovkách v množství 100 g, 1 kg a 5 kg (zabaleno dle příslušných legislativních požadavků). Pro výrobu vodné suspenze doporučujeme použít náš jednoduchý dispergátor (viz Zařízení). Detailní instrukce naleznete v přiloženém manuálu (sekce „Ke stažení“).

Životnost: V originálním balení může být výrobek skladován po neomezenou dobu. Před použitím zabraňte kontaktu se vzdušnou vlhkostí a zvýšenou teplotou.

Přeprava: Při dodržení podmínek pro přepravu nebezpečného zboží je možné výrobek převážet v rámci silniční (ADR), železniční (RID), námořní (IMDG) a letecké dopravy (IATA).
Kontaminanty
Skupina Kontaminant Další názvy
Chlorované etheny Tetrachlorethen PCE, Perchloroethen
  Trichlorethen TCE
  1,1-Dichlorethen DCE
  Trans-1,2-Dichlorethen t-DCE
  Cis-1,2-Dichlorethen c-DCE
  Chlorethen VC, Vinylchlorid
Chlorované ethany 1,1-Dichlorethane 1,1-DCA,Ethylidendichlorid
  1,1,1-Trichlorethan TCA, Methylchloroform
  1,1,1,2-Tetrachlorethan  
  1,1,2,2-Trichlorethan  
  1,1,2,2-Tetrachlorethan  
  Hexachlorethan PCA
Chlorované methany Dichlormethan Freon 30, DCM
  Tetrachlormethan Freon 10, Halon 104
  Chloroform Freon 20, TCM
  Chlormethan Freon 40, Methylchlorid
Trihalomethany Bromodichlormethan Dichlorbrommethan
  Tribrommethan Bromoform
  Dibromchlormethan Chlordibrommethan
Chlorované benzeny Chlorbenzen Fenylchlorid, Benzenchlorid
  Dichlorbenzen  
  Trichlorbenzen  
  Tetrachlorbenzen  
  Pentachlorbenzen PeCB
  Hexachlorbenzen HCB, Perchlorbenzen
Další organické látky Trichlorfluorethan Freon 11
  1,2-Dibromethan  
  1,1,2-Trichlortrifluorethan Freon 113
  1,2-Dichlorpropan Propylendichlorid
  1,2,3-Trichlorpropan  
  Nitrobenzen Nitrobenzol
  Nitroglycerin TNG
  2-Methyl-1,3,5-Trinitrobenzen TNT, Trinitrotoluen
  2,3,4,5,6-Pentachlorofenol PCP, Chlorofen
  1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan DDT
  Hexachlorcyklohexan Lindan, HCH
  Molinat  
  Polychlorované bifenyly PCB
  Dioxiny Dimethylnitrosamin (NDMA)
Anorganické látky Arsen As
  Barium Ba
  Kadmium Cd
  Chrom Cr
  Měď Cu
  Olovo Pb
  Rtuť Hg
  Nikl Ni
  Selen Se
  Uran U
  Zinek Zn
  Dusičnany  
  Dusitany  
  Chloristany Perchloráty
  Fosforečnany  
  Sírany