Studie proveditelnosti sanace pomocí nanoželeza

Cílem laboratorních zkoušek je ověřit účinnost nanočástic nulamocného železa na vzorcích kontaminovaných vod/půd z dané lokality. Experimenty obvykle zahrnují studium kinetiky a účinnosti odstranění polutantů (chlorovaných uhlovodíků a toxických kovů) pomocí různých dávek NANOFERu. Během vsádkových testů jsou sledovány fyzikálně-chemické parametry vody (např. pH, ORP) a výstupem jsou ověření reaktivity a určení vhodného dávkování zvoleného materiálu. 

Vsádkové testy

ratation_shaker-1.jpgKontaminovaná voda a půda jsou nadávkovány v hmotnostním poměru 1:2 do 500 ml nádob a ponechány třepat za laboratorní teploty s frekvencí 1 otáčka/minutu. Po uplynutí požadované reakční doby (3, 7 a 14 dnů v případě chlorovaných uhlovodíků) jsou odebrány vzorky k analýze koncentrace kontaminantů. Množství chlorovaných uhlovodíků je určeno pomocí GC-MS, kovy jsou analyzovány pomocí ICP-OES a fyzikálně-chemické parametry jsou měřeny příslušnými elektrodami. Výsledky vsádkových testů jsou shrnuty do protokolu, který doporučuje vhodný design pilotního testu, čímž
 
  • minimalizuje náklady na pilotní test i kompletní sanaci,
  • slouží jako podklad při diskuzi s orgány státní správy v procesu povolování in-situ sanace.

Reaktorové experimentyreaktor_exp_1.png

Reaktorové experimenty jsou svým provedením podobné vsádkovým testům s tím rozdílem, že obvykle pracují pouze s kontaminovanou vodou. Tento typ testů umožňuje měřit v kontinuálním módu, takže průběh redukce polutantů může být průběžně monitorován po celou dobu reakce.

Zkoušky dočišťování vody v SBR reaktoru

SBR_reaktor.png