NANOFER 25P

Prášek nanočástic Fe(0) bez povrchové úpravy uchovávaný pod dusíkovou atmosférou. Jedná se o vysoce reaktivní produkt, vhodný k jakékoliv další povrchové modifikaci v závislosti na jeho zamýšleném použití.
Nanomateriál vhodný k dalším úpravám

Nanomateriál vhodný k dalším úpravám

NANOFER 25P je dostupný především pro aplikace většího rozsahu coby výchozí materiál pro přípravu vodné suspenze nanočástic pomocí našeho průmyslového dispergátoru.
Kvůli svým pyroforickým vlastnostem vyžaduje tento prášek speciální certifikované balení a je nutné s ním zacházet pod ochrannou atmosférou. Pokud je samozápalnost produktu překážkou, doporučujeme vám použití na vzduchu stabilního NANOFER STAR.
Reference a články
Distribuce a skladování
Ke stažení
Kontaminanty
Reference a články
Všechny reference k produktu

Zero-Valent Iron Nanoparticles Reduce Arsenites and Arsenates to As(0) Firmly Embedded in Core−Shell Superstructure: Challenging Strategy of Arsenic Treatment under Anoxic Conditions
Here, we introduce a groundbreaking method involving the use of oxidic-shell- free nanoscale zero-valent iron (OSF-nZVI) to treat arsenite/arsenate-polluted underground water. Under anoxic conditions, OSF-nZVI is capable to reduce As(III)/As(V) species to As(0) (up to 65% of total arsenic content). Thus, reduction synergistically contributes to sorption tuning suitably the chemical nature and isoelectric points of As species, thereby enhancing arsenic removal from an anoxic aqueous environment. More importantly, As species are locked between the Fe(0) core and iron(III) oxide outer shell.
Distribuce a skladování
Dostupnost produktu: Produkt je dostupný v množství v řádu tun pro okamžité zaslání.

NANOFER 25P je převážen a skladován ve speciálních plynotěsných nádobách. Pro výrobu vodné suspenze doporučujeme použít náš průmyslový dispergátor. S práškem lze také pracovat v rukavicovém boxu nebo pod inertní atmosférou.

Životnost: V originálním balení může být výrobek skladován po neomezenou dobu. Před použitím zabraňte kontaktu se vzdušnou vlhkostí a zvýšenou teplotou. Tlak v nádobě musí být zkontrolován a příp. upraven jednou za půl roku.

Přeprava: Při dodržení podmínek pro přepravu nebezpečného zboží je možné výrobek převážet v rámci silniční (ADR), železniční (RID) a námořní dopravy (IMDG). Samozápalné látky nelze přepravovat letecky (IATA).
Ke stažení
Kontaminanty
Skupina Kontaminant Další názvy
Chlorované etheny Tetrachlorethen PCE, Perchloroethen
  Trichlorethen TCE
  1,1-Dichlorethen DCE
  Trans-1,2-Dichlorethen t-DCE
  Cis-1,2-Dichlorethen c-DCE
  Chlorethen VC, Vinylchlorid
Chlorované ethany 1,1-Dichlorethane 1,1-DCA,Ethylidendichlorid
  1,1,1-Trichlorethan TCA, Methylchloroform
  1,1,1,2-Tetrachlorethan  
  1,1,2,2-Trichlorethan  
  1,1,2,2-Tetrachlorethan  
  Hexachlorethan PCA
Chlorované methany Dichlormethan Freon 30, DCM
  Tetrachlormethan Freon 10, Halon 104
  Chloroform Freon 20, TCM
  Chlormethan Freon 40, Methylchlorid
Trihalomethany Bromodichlormethan Dichlorbrommethan
  Tribrommethan Bromoform
  Dibromchlormethan Chlordibrommethan
Chlorované benzeny Chlorbenzen Fenylchlorid, Benzenchlorid
  Dichlorbenzen  
  Trichlorbenzen  
  Tetrachlorbenzen  
  Pentachlorbenzen PeCB
  Hexachlorbenzen HCB, Perchlorbenzen
Další organické látky Trichlorfluorethan Freon 11
  1,2-Dibromethan  
  1,1,2-Trichlortrifluorethan Freon 113
  1,2-Dichlorpropan Propylendichlorid
  1,2,3-Trichlorpropan  
  Nitrobenzen Nitrobenzol
  Nitroglycerin TNG
  2-Methyl-1,3,5-Trinitrobenzen TNT, Trinitrotoluen
  2,3,4,5,6-Pentachlorofenol PCP, Chlorofen
  1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan DDT
  Hexachlorcyklohexan Lindan, HCH
  Molinat  
  Polychlorované bifenyly PCB
  Dioxiny Dimethylnitrosamin (NDMA)
Anorganické látky Arsen As
  Barium Ba
  Kadmium Cd
  Chrom Cr
  Měď Cu
  Olovo Pb
  Rtuť Hg
  Nikl Ni
  Selen Se
  Uran U
  Zinek Zn
  Dusičnany  
  Dusitany  
  Chloristany Perchloráty
  Fosforečnany  
  Sírany