Úprava vod

Tytéž vlastnosti nanočástic, jež je předurčují k použití při čištění podzemních vod, mohou být využity při degradaci polutantů v odpadních vodách, zejména pro dočištění průmyslových a důlních odpadních vod. Aplikace nanoželeza může představovat další stupeň úpravy v běžných procesech čištění vod, včetně úpravy pitných vod. Pomocí extrémně reaktivních nanočástic lze vyřešit dlouhodobě přetrvávající problémy s vysokým obsahem uranu a arsenu v pitných vodách na řadě lokalit střední Evropy. Mohou být použity také při odstraňování toxických kovů, dusičnanů a fosforečnanů z pitných vod, které představují problém, jehož řešení standardními technologiemi je složité a často nákladné. Ačkoliv jsou tyto aplikace teprve na počátku svého vývoje, v následujících letech můžeme očekávat rozvoj technologií úpravy odpadních vod pomocí nanoželeza. Jejich výhodou je, kromě dekontaminačních účinků, také tvorba netoxických reakčních produktů (nejčastěji Fe3O4), které buď sedimentují a zanedbatelně zvyšují pozaďovou koncentraci rozpuštěného železa, nebo se usazují na filtračních a čisticích jednotkách. Pro použití v úpravě odpadních vod byl společností NANO IRON vyvinut NANOFER 25, který vykazuje velkou plochu povrchu spolu s vysokou reaktivitou. Může tedy zároveň fungovat jako účinný sorbent, který váže koloidní pevné nečistoty obsažené ve vodě.

 

Critical evaluation of the use of different nanoscale zero-valent iron particles for the treatment of effluent water from a small biological wastewater treatment plant

In the present work, a holistic approach was applied towards processes which simultaneously occur after the treatment of real effluent water from a small biological wastewater treatment plant (SBWTP) with different nanoscale zero-valent iron (nZVI) particles. Three different types of nZVI particles were tested: in-house nZVI, commercially available Nanofer STAR and Nanofer25 slurry, which differ in reactivity and their methods of synthesis. In order to optimise the conditions for the efficient removal of selected elements, nitrogen species, and pathogenic bacteria (Coliform bacteria, Escherichia coli, Intestinal Enterococci and Clostridium perfringens), effluent water samples were treated with different iron loads from each of the investigated nZVI at various mixing and settling times.