Charakteristiky železných nanočástic PDF Tisk Email

Nanočástice nulamocného železa produkované jedinečnou technologií společnosti NANO IRON, s.r.o. vykazují střední velikost částic 50 nm, průměrnou plochu povrchu 20-25 m2/g, úzkou velikostní distribuci 20-100 nm a vysoký obsah železa v rozmezí 80-90 hmotnostních %.

Rtg difrakční záznam nulamocných nanočástic α-Fe. Hmotnostní obsah ≈ 90%, vedlejší produkt magnetit - Fe3O4 (m). Střední velikost částic z Scherrerovy rovnice - 50 nm.

Mössbauerovo spektrum nanočástic α-Fe (šedé subspektrum). Spektrum měřeno při pokojové teplotě. Modré linie odpovídají přítomnosti magnetitu.


Primárně produkované (nestabilizované) nanočástice Fe(0) s rekordně malým rozměrem a úzkou velikostní distribucí pohledem skenovacího elektronového mikroskopu (SEM).

BET adsorpčně-desorpční isotermy nanočástic Fe(0). Plocha povrchu nanočástic ≈ 25 m2/g.